Dotazník „Co byste uvítali pro svou činnost?“

dotazník k nové Integrované strategii rozvoje území (2014 – 2020) MAS Vodňanská ryba o.s.

Vyplněním tohoto dotazníku velmi pomůžete při rozvoji svého území a můžete tak pomoci i sami sobě, aby se vám lépe podnikalo či realizovala vaše vize. Jedině díky znalosti Vašich potřeb je možné i pro Vás „na míru“ připravit dotace pro Vaše projekty. Dotazníky budou využity pouze ke zpracování strategie a nebudou jiným způsobem využívány.

1. Jste: 2. Máte zaměstnance? 3. V jakém oboru podnikáte?

4. Co Vám ve Vašem působišti vyhovuje (můžete vybrat více možností ano = vyhovuje)

vstřícnost vedení obce k vašim aktivitám dobrá poloha obce (blízkost památek, velkého města) dobrá dopravní dostupnost (silnice, spoje)
zachovalá okolní příroda kulturní a volnočasové akce v místě nízké nájemné a jiné náklady
dostatek dotací aj. finanční podpory dostatek kvalifikovaných pracovníků velký počet příjemců vašich služeb (produktů)
občanské vybavení v místě (např. pošta, zdravotní péče…)
jiné (vypište):

5. Co Vám naopak ve Vašem působišti ztěžuje činnost? (můžete vybrat více možností, ano = ztěžuje)

vedení obce územní plán špatná dopravní dostupnost
místní poplatky a jiné náklady neexistence dotačních titulů konkurence
nedostatek kvalifikovaných pracovníků (aktivních členů) drahá pracovní síla malý počet odběratelů vašich služeb (produktů)
chybějící prostory pro rozšíření
jiné (vypište):

6. Co Vám při Vašich aktivitách nejvíce pomáhá? (vyberte z možností)

jiné (vypište):

7. Využívají Vašich služeb či produktů spíše: (vyberte z možností)

8. Jaká vidíte rizika podnikání na venkově? (vyberte z možností)

jiné (vypište):

9. Jaké vidíte výhody podnikání na venkově? (vypište)

10. Považujete současnou místní legislativu ve Vaší obci (místní vyhlášky, poplatky a programy podpory…) za vhodnou pro rozvoj vašeho podnikání (poslání)? (vyberte z možností)

11. Jste členem nějaké organizace sdružující podnikatele (subjekty) Vašeho typu? (vyberte z možností)

ano, jsem členem (doplňte)

12. Jaké jsou rozvojové plány Vaší firmy na roky 2014 – 2020? Můžete označit více možností. U označených napište odhad nákladů (v Kč) s tím spojených.

udržet stávající stav odhad nákladů (tis. Kč)
modernizovat zařízení odhad nákladů (tis. Kč)
přijímat zaměstnance odhad nákladů (tis. Kč)
rozšiřovat provoz či služby odhad nákladů (tis. Kč)
získat prostory pro činnost – zatím žádné nemáme odhad nákladů (tis. Kč)
rozšiřovat nebo budovat nové prostory firmy odhad nákladů (tis. Kč)
vybavit prostory firmy základním vybavením pro činnost odhad nákladů (tis. Kč)
rozšířit budovu provozovny/sídla odhad nákladů (tis. Kč)
modernizovat stávající budovu provozovny/sídla odhad nákladů (tis. Kč)
rozšířit či modernizovat technologické vybavení odhad nákladů (tis. Kč)
přijímat zaměstnance odhad nákladů (tis. Kč)
změnit /vytvořit marketingovou podporu firmy odhad nákladů (tis. Kč)
obnovit bývalý provoz v existující, nyní uzavřené provozovně odhad nákladů (tis. Kč)
zavést jiný než původní provoz v existující, nyní uzavřené provozovně odhad nákladů (tis. Kč)
vytvořit novou nabídku u stávajících produktů /služeb odhad nákladů (tis. Kč)
vytvořit novou nabídku produktů /služeb v zcela nové oblasti odhad nákladů (tis. Kč)
přijímat zaměstnance odhad nákladů (tis. Kč)
proškolit stávající zaměstnance, zvýšit jejich kvalifikaci odhad nákladů (tis. Kč)
získat nové zaměstnance a to v oboru (doplňte) odhad nákladů (tis. Kč) obor:
najít nové partnery pro zajištění vstupních materiálových zdrojů odhad nákladů (tis. Kč)
najít nové partnery /zákazníky pro odbyt produkce odhad nákladů (tis. Kč)
najít nové partnery pro spolupráci v oblasti inovace produkce firmy odhad nákladů (tis. Kč)
jiné - vypište:
odhad nákladů (tis. Kč)

13. Zažádal/a jste někdy o dotaci na své aktivity (podnikání, poslání)? (vyberte z možností)

14. Pokud jste nějakou dotaci získal, z jakého zdroje?

A na jaký typ projektu (např. nákup vybavení, stavba…. )?

vypište zdroj:
vypište typ projektu:

15. Pokud jste nějakou dotaci získal/a, pomohla vám:(vyberte z možností)

16. Zaznamenal/a jste nějaký osobní užitek z dotace získané obcí nebo jiným subjektem působícím v obci (např. opravu nějaké budovy, infrastruktury či školení, kterého jste se účastnil/a….)? (vyberte z možností)

Pokud ano, jakou

vypište:

17. S množstvím a kvalitou informací ohledně dotačních titulů jste spokojen?(vyberte z možností)

18. Jakou konkrétní dotaci pro svoji činnost či realizaci rozvojových plánů byste uvítal/a?:

vypište:

Velice Vám děkujeme za čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku.

Dotazník je možné na těchto internetových stránkách vyplňovat až do 15. 9. 2013.