Operační program Zaměstnanost+

Průzkum zájmu o službu pro rodiny s dětmi

Dětský klub a příměstské tábory

v novém programovacím období 2021+

MAS Vodňanská ryba, z. s.V současné době MAS Vodňanská ryba úspěšně provozuje ve Vodňanech Dětský klub Rybka a příměstské tábory v rámci projektu Dětský klub Rybka reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011185, který navazuje na předchozí projekt Vodňanský dětský klub „Rybka“ CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008067.

Vyjádřeno v datech, tak dětský klub provozujeme již od 1. 6. 2018 tj. 3 roky a 8 měsíců. Byla potřeba chvilka na rozjezd, aby vstoupilo ve známost, že dětský klub při MAS funguje. Propagace byla sice rozjeta na všech frontách (články ve Zpravodaji, weby města a škol, facebook aj.), ale přece jen předání osobních zkušeností rodičů bylo pro rozhodování, zda využít služeb dětského klubu a příměstských táborů pro další rodiče velmi důležité. V současné době je dětský klub stabilně naplněn žáky 1. - 5. ročníků, nejvíce dětí je z 1. a 2. tříd. Rodiče velmi oceňují, že malé děti naše vychovatelky po škole vyzvednou a odvedou do dětského klubu. Benefitem je provozní doba školního klubu do 12 hodin do 18 hodin, především pro rodiče, kteří pracují např. ve službách a mají dlouhou pracovní dobu. Další oceňovanou aktivitou jsou doprovody na kroužky, ve kterých zajišťujeme doprovod žáka na kroužek i z kroužku. Rodič tak nemusí mít obavy o bezpečnost svého žáčka. Každoročně je velký zájem o příměstské tábory, o loňských prázdninách jsme již museli rodiče odmítat.

Rádi bychom v těchto aktivitách pokračovali i v dalším programovacím období 21+, proto bychom chtěli zjistit Váš zájem o využití služeb dětského klubu a k němu navázaných doprovodů dětí na kroužky a příměstských táborů.

Dotazník je dostupný na webu MAS www.vodnanskaryba.eu a na facebooku MAS.

Prosíme o vyplnění nejpozději do 25. 2. 2022.

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku ke zjišťování zájmu o tato prorodinná opatření Dětský klub a příměstské tábory.DOTAZNÍK
Vyberte vždy jednu odpověď

V případě, že nemáte zájem o umístění vašeho dítěte do dětského klubu, ani o jeho další služby, nemusíte na další otázky odpovídat. I tak vám děkujeme za váš čas.

V případě odpovědi ANO specifikujte, od kolika hodin by pro vás byla provozní doba ranního klubu optimální
Moc vám děkujeme, že jste věnovali vyplnění toho dotazníku váš čas. Vážíme si toho. Budeme se snažit nabízet vám služby, které vám pomohou při sladění vašeho rodinného a pracovního života, při zapojování dětí i celých rodin do místní komunity. Děti získají nové kamarády i spoustu nových dovedností v našich kroužcích, pomáháme při přípravě na školu i při doučování, budete mít možnost si vybrat z různých kroužků - nabízíme keramický a výtvarný kroužek (máme vlastní vypalovací pec), kroužek malého technika, deskové hry, kroužek šikovných rukou. Všechny kroužky povedou naši vychovatelé či externí lektoři. Dále pomáháme při osvojování českého jazyka dětem cizinců a to přirozeným kontaktem s dětmi, které mluví česky.