Programovací období 2021-2027
Příprava SCLLD 21+

DOTAZNÍK pro zástupce obcí
Operační program Zaměstnanost+

Zjišťování rozvojových potřeb obcí v sociální oblasti v územní působnosti MAS Vodňanská ryba, z. s.

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vodňanská ryba na období 2021–2027 zjišťujeme potřeby území MAS v sociální oblasti. Tyto informace budou následně využity jako podklad pro zpracování Analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu v území působnosti MAS Vodňanská ryba.

V rámci OPZ+ na programovací období 2021-2027 nebudou podporovány sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Podpůrné intervence budou směřovat zejména do oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb osob (viz cílové skupiny) a to v jejich přirozeném prostředí.

Je pro nás velice důležité zjistit jaké cílové skupiny a jaké aktivity v souvislosti s vybranými osobami skutečně považují obce za důležité podpořit, proto vás velmi velmi prosíme o vyplnění tohoto dotazníku.

DOTAZNÍK
Vyberte jednu nebo více odpovědí
Vyberte jednu nebo více odpovědí
Vyberte jednu nebo více odpovědí
Vyberte jednu nebo více odpovědí
Vyberte jednu nebo více odpovědí
Vyberte jednu nebo více odpovědí
Vyberte jednu nebo více odpovědí
Vyberte jednu nebo více odpovědí
Vyberte jednu nebo více odpovědí
Ukončeno