Výzvy MAS - IROP

IROP - Opatření v rámci SCLLD v období 2014 – 2020

MAS Vodňanská ryba, z. s. pro žadatele nastavila 4 opatření realizované prostřednictvím IROP, které vzešla z identifikovaných potřeb celého území MAS Vodňanská ryba, z. s. v rámci komunitního projednávání a zjištěné absorpční kapacity.

Nastavená opatření jsou v souladu se specifickými cíli IROP a Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vodňanská ryba, z. s.

 

Opatření 1: Bezpečná doprava

Popis a cíl opatření: Cílem opatření je zajištění bezpečnosti a dopravní dostupnosti silničního provozu ve venkovských oblastech tak, aby bylo podpořeno využívání šetrnějších způsobů přepravy než automobilové (např. cyklistická a pěší přeprava). Udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů a není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví.

Nadřazená výzva č. 53 ŘO IROP - Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD, která je zveřejněna  v tomto odkazu

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

 

Opatření 2: Sociální začleňování a sociální služby

Popis a cíl opatření: Cílem opatření je budování infrastruktury pro kvalitní poskytování sociálních služeb a doprovodných programů, které souvisí s problematikou sociálního vyloučení. Aktivity vedoucí k naplnění cíle opatření jsou zaměřeny na služby terénního a ambulantního charakteru. Podporovanou aktivitou jsou také služby primární prevence, které mají komunitní charakter a na tyto služby navazující infrastruktura komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.                                         

Cílem opatření je budování infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb, která vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami v souladu se Zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb.

Nadřazená výzva č. 62 ŘO IROP – Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD, která je zveřejněna  v tomto odkazu

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

 

Opatření 3: Sociální podnikání

Popis a cíl opatření: K řešení nepříznivé situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob přispívá rozvoj sociálního podnikání, které je jedním z vhodných nástrojů aktivního začleňování, ale zatím není plně využíván jeho potenciál. Proto je potřeba podpořit rozvoj, rozšiřování kapacit a inovativní řešení ve stávajících sociálních podnicích.

Nadřazená výzva č. 65 ŘO IROP – Sociální podnikání - integrované projekty CLLD, která je zveřejněna  v tomto odkazu

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty

 

Opatření 4: Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

Popis a cíl opatření: Cílem opatření jsou investice do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení vzdělávacích zařízení škol, školských zařízení a dalších zařízení podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, v oblasti výuky cizích jazyků a digitálních technologií. Opatření má za cíl zlepšit kvalitu formálního, neformálního a zájmového vzdělávání mládeže a celoživotního vzdělávání dospělých. Podpořena budou vzdělávací zařízení, která umožní zlepšit kvalitu výuky. Cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělání a k získání klíčových kompetencí definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Cíle bude dosaženo podporou investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání a s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí.

Nadřazená výzva č. 68 ŘO IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

 

IROP – Interní postupy

Mezi vnitřními předpisy MAS patří Interní postupy, které jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, hodnocení a výběru projektů MAS Vodňanská ryba, z. s. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Interní postupy jsou zpracovány pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Vodňanská ryba na období 2014 – 2020 „Lidé venkovu, venkov lidem“.

Interní postupy (verze 2, platnost od 30. 9. 2021)

Interní postupy (verze 1, platnost od 10. 5. 2018)

Přílohou Interních postupů je Etický kodex, který zajišťuje zabránění střetu zájmu. Všichni zpracovatelé podkladů pro hodnocení, hodnotitelé a členové orgánů, které rozhodují o hodnocení a výběru projektů, podepisují etický kodex.

INFORMACE O ZMĚNÁCH PROJEKTU V IROPu

V případě, že příjemce/žadatel chce podat Žádost o změnu (ŽoZ), je nutné doložit k Žádosti Vyjádření  MAS a to z důvodu změn v projektu ovlivňující strategii a hodnocení MAS.

MAS se vyjadřuje ke všem změnám podaným ze strany příjemce/žadatele. MAS posoudí, zda navrhovaná změna je v souladu se schválenou strategií CLLD a zároveň prověří vliv požadované změny na výsledky kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, v případě věcného hodnocení. Pokud by projekt realizací změny kritéria nesplnil, případně by projekt nebyl podpořen, ŽoZ bude CRR/ŘO IROP zamítnuta.

Žadatel podává Žádost o změnu v systému MS2014+, ke Žádosti je nutné přiložit Vyjádření kanceláře MAS v položce DOKUMENTY.

K vypracování Žádosti o změnu projektu jsou zde níže uvedené dokumenty:

Vzor žádosti o změnu – vyjádření MAS

KAP. 16 – Změny v projektu Obecných pravidel – str. 157-168

Příloha č. 18 Postup zadávání žádosti o změnu integrovaného projektu v MS2014+ Obecných pravidel

vloženo 10. 4. 2019

Facebook