Dětský klub "Rybka"

Příměstské tábory MAS Vodňanská ryba


Zpravodaj města Vodňany - září 2018

Vážení čtenáři,

sešel se týden s týdnem, uplynul celý měsíc, a my opět usedáme k pracovnímu stolu, abychom pro Vás napsaly článek o činnosti příměstského tábora „Rybka“. V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovaly o charakteru našeho tábora a poděkovaly všem, kteří nám pomohli s realizací prvních čtyř turnusů. Tentokrát bychom se rády ohlédly za druhou polovinou našeho programu, tj. turnusem pátým až osmým, tedy posledním.

Do druhé poloviny prázdnin jsme nevstupovali jako úplní začátečníci, ale mohli jsme již čerpat ze zkušeností z předchozích týdnů. Mnohé tváře se k nám vrátily, leckteré hry se staly nedílnou součástí programu a i naše přesuny a pochody se staly běžným děním v „ruchu“ našeho města.  Jeden z přesunů byl však charakteru natolik význačného, že bychom jej měly vyzdvihnout.

Došlo k přesunu celého tábora včetně materiálního vybavení! Z původního zázemí v ZŠG Vodňany, budova Výstavní 1128, jsme se v polovině srpna přestěhovali do prostor bývalého plicního oddělení na poliklinice. Sídlíme tedy na adrese Jiráskova 116. Tyto prostory budeme využívat i dále, a sice pro Dětský klub „Rybka“, který otevíráme hned od září. O tom ale bylo již více napsáno v předchozích číslech Zpravodaje.

Vzhledem k tomu, že „Rybka“ doposud nevlastnila žádný nábytek, bylo nutné jej zajistit. Pomocnou ruku nám podala ZŠG Vodňany, která nám přenechala vyřazené vybavení svých družin. Za vstřícné jednání a ochotu zorganizovat rychlý přesun nábytku během letních prázdnin, bychom chtěly velice poděkovat paní ředitelce ZŠG Vodňany Mgr. Jarmile Rybáčkové.

I v průběhu druhé poloviny tábora se našli lidé, kteří našim dětem věnovali svůj čas bez nároku na honorář. Na počátku srpna jsme s táborem zavítali do kovářské dílny pana Václava Ebela v Budyni, který nám představil své kovářské řemeslo. Velice mu děkujeme za příjemně strávené tvůrčí odpoledne.

Dále patří poděkování sestrám Kláře a Františce z Kongregace Šedých sester, díky nimž jsme se dozvěděli mnohé o životě v klášteře a mohli si prohlédnout poutní kostel na Lomci.

Opět jsme zavítali na vodňanskou hasičskou zbrojnici, kde nám své povolání přiblížili profesionální hasiči HZS JčK pánové Jiří Šabršula, Michal Vávra a Milan Čečka. Za zajištění prohlídky a pomoc s dětmi děkujeme též dobrovolným hasičům panu Vlastimilu Žákovi a paní Marii Pencové.

Výjimečným zážitkem pro nás byla návštěva pivovaru v Protivíně, kterou nám ochotně umožnila paní Jana Zdeňková. Pivovarem nás provedl pan Stanislav Novotný, jehož zkušeností a znalostí si velice ceníme.

Během srpna jsme se dvakrát vydali do Domova sv. Linharta v Chelčicích, kde se o nás krásně starala paní Mgr. Klára Kavanová-Mušková se svým týmem spolupracovníků. Ať již se jednalo o environmentální program v bylinkové zahradě, nebo o návštěvu Památníku Petra Chelčického, odnesli jsme si v obou případech krásné vzpomínky nejen na velice pěkná místa, ale především na klienty denního stacionáře, jejichž pozitivní energie na nás působila jako živá voda.

V neposlední řadě děkujeme i všem milým a ochotným kuchařkám z jídelny pana Zdeňka Hanuse, které se o nás celé dva měsíce nadstandardně staraly a vařily nám velké dobroty.

Stejně jako v minulém článku bychom závěrem chtěly poděkovat všem táborovým dětem a jejich rodičům. Bylo nám potěšením s vámi prožít prázdniny.

 

Michaela Krpalová, Hana Vavrušková, vedoucí tábora

 

11. 10. 2018

Zpravodaj města Vodňany - srpen 2018

Příměstský tábor „Rybka“

 

Vážení čtenáři,

rádi bychom vám oznámili, že v červnu letošního roku zahájil svou činnost Dětský klub „Rybka“. Zřizovatelem klubu je Místní akční skupina Vodňanská ryba, z.s.

První aktivitou, kterou klub realizuje, je příměstský tábor „Rybka“, jenž odstartoval svůj první turnus 9. 7. 2018. Příměstský tábor se koná ve Vodňanech, základnu má v tuto chvíli pronajatu v prostorách ZŠG Vodňany (budova Výstavní 1128) a je dětem otevřen každý pracovní den od 6:45 do 17:00 hod. Účastníky tábora jsou děti prvního stupně vodňanských ZŠ.

Celý projekt tábora jsme vybudovali tzv. na zelené louce. Náš tábor nenavazuje na žádný již probíhající tábor. Vše jsme zařizovali od začátku. Veškeré dokumenty, vybavení i organizaci jsme museli stihnout zajistit ještě před nástupem prvních dětí na tábor, ačkoli času bylo málo. Projekt je hrazen z peněz Evropské unie, a třebaže jsme věděli, že byl schválen, museli jsme vyčkat na „papírové“ oznámení o schválení, bez kterého by tábor nemohl začít.

V době, kdy píšeme tento článek, máme za sebou již čtyři turnusy. Těší nás, že čas a energie, které jsme vložili do příprav, se úročí, a každý den zažíváme řadu hezkých chvil. Ať již výletíme, účastníme se exkurzí, tvoříme, sportujeme, zpíváme nebo si jen tak hrajeme. Máme radost, že program tábora děti baví a mnohé z nich se rozhodly svou účast na táboře prodloužit o další turnusy.

Tímto článkem bychom chtěli vyjádřit veliký dík všem z Vás, milí spoluobčané, kteří jste se zapojili do programu našeho tábora a věnovali jste svůj čas a své znalosti nám a našim dětem. Jmenovitě bychom rádi vyzdvihli SDH Vodňany v čele s panem Vlastimilem Žákem, paní Marii Pencovou a profesionální hasiče HZS JčK pana Tomáše Bače a pana Františka Kohouta. Dále zahradnictví pana Miloslava Plívy včetně jeho milých a ochotných zaměstnankyň paní Zdeňce Franzové a paní Olze Bedákové. Musíme rovněž poděkovat za pomoc paní Jitce Velkové, která nás provedla kostelem Narození Panny Marie. Klobouk dolů smekáme před programem Základní kynologické organizace Vodňany pod vedením pana Miroslava Ryneše a jeho týmu cvičitelek. Velice hezkým zážitkem pro nás bylo i setkání s panem farářem Josefem Prokešem. Nutno podotknout, že všichni výše uvedení se nám věnovali bez nároku na finanční odměnu. Nemenší dík však patří i Cestovní agentuře pana Jiřího Kubíka, který nás buď osobně, nebo v zastoupení panem Pavlem Járou, dovezl na nejeden výlet. 

Velké díky patří v neposlední řadě i rodičům, jež nám svěřili své děti, ceníme si jejich důvěry. Nakonec chceme poděkovat všem táborovým dětem, díky kterým nás naše práce baví a má smysl.

 

Michaela Krpalová, Hana Vavrušková, vedoucí tábora

11. 10. 2018

Fotografie z příměstského tábora

8. turnus

 

7. turnus

 

6. turnus

 

5. turnus

 

4. turnus

 

3. turnus

 

2. turnus

 

1. turnus

 

26. 9. 2018

Informační schůzka pro rodiče dětí přihlášených do Dětského klubu „Rybka“ se koná dne 28. 8. 2018 (úterý) v 16.00 hod. v prostorách MAS Vodňanská ryba, z. s. (1. patro nad bufetem, zasedací místnost), nám. Svobody 10, Vodňany. 

14. 8. 2018


Informační schůzka pro rodiče dětí přihlášených na příměstský tábor „Rybka“ se koná dne 21. 6. 2018 (čtvrtek) v 16.00 hod. v prostorách MAS Vodňanská ryba, z.s. (1. patro nad bufetem, zasedací místnost), nám. Svobody 10, Vodňany.

14. 6. 2018


Dětský klub „Rybka“ zahájí činnost

 

     Vážení rodiče, v září minulého roku jsme prováděli průzkum na zjištění předběžného zájmu o zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ, o tzv. Dětský klub. Z 541 oslovených rodičů žáků 1. stupně ZŠ projevilo zájem o Dětský klub s jeho dalšími aktivitami (příměstské tábory a doprovody dětí na zájmové kroužky) celkem 150 rodičů. S ohledem na to byla zpracována a podána žádost o podporu do Operačního programu Zaměstnanost a v uplynulých dnech jsme dostali zprávu, že naše „Rybka“ získala na 3 roky finanční podporu. Znamená to, že ve Vodňanech vzniknou nové služby pro rodiče dětí mladšího školního věku.

     Od září 2018 bude otevřen Dětský klub „Rybka“, který bude zajišťovat výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce pro žáky 1. stupně ZŠ, bude se zabývat aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti dítěte a kompenzovat jednostrannou zátěž ze školy. Zároveň zajistí doprovody přihlášených dětí na zájmové kroužky. Aktivity Dětského klubu budou bezplatné včetně doprovodů na zájmové kroužky, jeho provozní doba bude v pracovní dny od 12 do 18 hodin. V případě vyššího zájmu o doprovázení dětí na kroužky, budou upřednostněny mladší děti doprovázené do vzdálenějších míst našeho města.

     Od července 2018 tj. už v době letošních školních prázdnin, budou organizovány příměstské tábory, které mohou využít všechny děti bez ohledu na to, zda od září nastoupí do Dětského klubu či nikoliv. Příměstské tábory zorganizujeme v osmi týdenních turnusech, vždy v pracovní dny od 7 do 17 hodin. Jsou také bezplatné, rodiče musí hradit pouze obědy, popř. svačiny, pitný režim a event. jízdné a vstupné na výletech a exkurzích. V případě velkého zájmu bude moci být přijato každé dítě max. na 2 po sobě jdoucí turnusy, tj. 10 pracovních dní. Příměstské tábory zahájíme v týdnu od 9. 7. 2018, poslední turnus proběhne v týdnu od 27. 8. 2018.

     Do všech těchto aktivit mohou být zařazeny jen žáci 1. stupně ZŠ, jejichž zákonní zástupci jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Tuto skutečnost bude nutné prokázat oběma rodiči např. zaměstnanci potvrzením od zaměstnavatele, OSVČ potvrzením od ČSSZ, nezaměstnaný potvrzením Úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání apod. Cílem projektu je podpořit zaměstnavatelnost rodičů s malými dětmi a zároveň přispět ke sladění soukromého a pracovního života rodin.

     U všech aktivit platí, že v případě velkého počtu přihlášených, budou upřednostněny mladší děti.

     Tato informace slouží k tomu, abyste věděli, že zde vzniknou další možnosti, které usnadní vám, rodičům malých dětí, sladit soukromý život s pracovními povinnostmi. Můžete si proto bez problémů plánovat svou dovolenou, event. skloubit prázdninový pobyt dětí u babiček s příměstskými tábory. Ve školním roce Dětský klub podpoří vaši pracovní flexibilitu, o děti bude postaráno do pozdních odpoledních hodin, mohou být také doprovázeny na různé kulturní či sportovní kroužky bez toho, abyste se uvolňovali ze zaměstnání.

     Pokud budete mít o nabízené řešení zájem, vyzvedněte si od 1. 3. 2018 přihlášky na adrese MAS Vodňanská ryba, nám. Svobody 10, Vodňany (I. patro nad bufetem, vedle tanečního sálku ZUŠ), anebo si je můžete vytisknout z webové stránky www.vodnanskaryba.eu záložka Dětský klub „Rybka“ a odeslat na email masvodryba@centrum.cz. Pro přihlášené zorganizujeme společnou schůzku, kde zodpovíme případné dotazy. Další informace můžete získat také na tel. 602373536.

Provozovatelem Dětského klubu s jeho dalšími aktivitami bude MAS Vodňanská ryba, z. s.

 

PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS Vodňanská ryba

17. 2. 2018

Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka PRV

a OP Zaměstnanost

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka IROP,

animace škol a projekty

zjednodušeného financování, tzv. "šablony"

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
Bc. Hana Vavrušková, DiS 
Bc. et Bc. Michaela Krpalová

Šárka Zahradníčková
klubrybka@masvodryba.cz 
tel. 602 373 536

 

Identifikační údaje:

 

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím