Tiskové zprávy

Týden čtení ve Vodňanech

3. 7. 2019


Kroužek Malý technik

MAS Vodňanská ryba, z. s. otevřela od 1. 3. 2019 nový polytechnický kroužek Malý technik. Cílem kroužku je podpora technické tvořivosti a motivace dětí k práci s konstrukčními stavebnicemi. Je určen žákům ZŠ. Po úvodním seznámení s používanými stavebnicemi, začaly děti samostatně pracovat pod vedením zkušené lektorky Ing. arch. Bc. Štěpánky Kašové. Poslední hodina byla zaměřena na logické hry a stavebnice. Stavebnice Polyssimo, iGEO-Cube a Tangramino jsou zaměřené na vykrývání plošných tvarů a orientaci v ploše, Polyssimo částečně i na práci s předlohou. Stavebnice Equilibrio je velice náročná na trpělivost, zručnost a děti se při stavbě učí pracovat s těžištěm. Nejednou malým technikům stavba spadla a museli začít stavět znovu. Všechny děti byly při stavění úžasné a ukázaly, jak dokážou být trpělivé a jak jim to při práci skvěle myslí.
Pro práci v kroužku není nutné, aby žáci měli výtvarné vlohy, ovládali programování nebo byli manuálně zruční. Jediným požadavkem je, aby chtěli zkusit něco nového. Pokud mají Vaše děti chuť, mohou přijít a zapsat se do kroužku, máme ještě několik posledních volných míst.
PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS Vodňanská ryba

 

11. 5. 2019

Místní akční plány vzdělávání v ORP Vodňany podruhé

Projekt MAP II v ORP Vodňany, kterým od 1. 3. 2019 pokračujeme v „mapování“, navazuje na MAP I, který jsme na území správního obvodu ORP Vodňany realizovali v období 1. 6. 2016 - 31. 3. 2017. V rámci tříletého projektu nyní plánujeme navázat na aktivity a plány z předešlého projektu, podpořit spolupráci v území a přispět tak k rozvoji škol. Obsahem projektu je další rozvoj spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních subjektů ve vzdělávání, která bude zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování společných záměrů. Součástí je také realizace některých aktivit naplánovaných v prvním MAP vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím spolupráce v území. Místní akční plán (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Pomocí této spolupráce bude podpořen rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka ve věku od 3 do 15 let. Hlavní důraz je pak kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem a zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli, dalšími aktéry a porozumění veřejnosti dané problematice.
Maximální úspěšnost každého žáka je třeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby byl využit místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými pracovníky.
Hlavním přínosem realizace projektu je i nadále budování a rozvoj systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství pomáhají ke zkvalitňování vzdělávání, dochází k častější komunikaci mezi pedagogy, budeme podporovat výměny zkušeností a příklady dobré praxe, zajistíme vzdělávání podle potřeb pedagogů apod. Nově se budeme věnovat implementaci akčního plánu vzdělávání, který byl schválen Řídícím výborem MAP. Znění akčního plánu vzdělávání najdete na www.vodnanskaryba.eu záložka Místní akční plány vzdělávání – ORP Vodňany – výstupy projektu. Jednotlivé aktivity budou realizovány při zapojení alespoň dvou škol z území projektu a budou hrazeny z prostředků projektu MAP II. Do projektu jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy ORP Vodňany, nově též Základní umělecká škola Vodňany a z ORP Strakonice také Mateřská škola Čepřovice. Realizátorem projektu je MAS Vodňanská ryba, z.s. Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a doba realizace je od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2022. PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS

11. 5. 2019


Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím