Členství v MAS

MAS VODŇANSKÁ RYBA je otevřené sdružení a vítá všechny nové členy, kteří mají zájem spolupracovat!!!

Členy se mohou stát fyzické i právnické osoby - podnikatelé, výrobci, spolky a neziskové organizace, subjekty státní správy, zástupci místní samosprávy apod.
MAS má ambice spojit aktivní podnikatele, neziskové organizace a místní samosprávy působící v zájmovém území regionu.
Zájemci o činnost MAS se mohou nadále zapojit, aniž by dosud byli členy. MAS je otevřená dalším zájemcům o rozvoj zdejšího regionu.

 

Vznik členství

 1. Členem spolku může být každá fyzická i právnická osoba, která sídlí či působí v regionu územní působnosti spolku, a která se ztotožňuje s posláním spolku.
 2. Členové jsou přijímáni do spolku na základě své přihlášky. Přihláškou zájemce o členství vyjadřuje svou vůli být vázán stanovami spolku a dalšími předpisy spolku a svůj souhlas s evidencí údajů o sobě v seznamu členů spolku.
 3. O přijetí člena rozhoduje Valná hromada.

 

Práva členů

Každý člen spolku má právo:

 1. podílet se na činnosti spolku a účastnit se jednání Valné hromady,
 2. účastnit se aktivit pořádaných spolkem,
 3. podávat návrhy a podněty pro činnost spolku Programového výboru,
 4. kdykoliv se vyjádřit k aktivitám spolku,
 5. volit a být volen do orgánů spolku,

 

Povinnosti členů

Každý člen spolku má povinnost:

 1. dodržovat stanovy, vnitřní předpisy spolku a usnesení orgánů spolku,
 2. řádně a včas platit členské příspěvky,
 3. aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
 4. účastnit se jednání Valné hromady a všech dalších orgánů spolku, jichž je členem, nebo se řádně omluvit.

 


Přihláška do sdružení je umístěna v sekci Dokumenty MAS


Facebook