ČLENSTVÍ V MAS VODŇANSKÁ RYBA, z.s.

MAS Vodňanská ryba, z.s. je dobrovolným sdružením osob (partnerů MAS), jejichž společným cílem je rozvíjet místní partnerství soukromého a veřejného sektoru na území MAS Vodňanská ryba a přispívat tak k realizaci komunitně vedeného místního rozvoje.

Členem spolku může být každá fyzická i právnická osoba, která sídlí či působí v územní působnosti MAS Vodňanská ryba a která se ztotožňuje s posláním spolku.

Soukromý sektor zahrnuje veškeré právnické či fyzické osoby(podnikající i nepodnikající) soukromého práva vč. nestátních neziskových organizací.

Veřejný sektor zahrnuje pouze právnické osoby – stát, kraje, obce, DSO, orgány státní správy a právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny min. z 50 % obcemi, DSO, kraji či státem bez ohledu na jejich právní formu (např. příspěvkové organizace, technické služby aj.).

 

Členové jsou přijímáni do spolku na základě své Žádosti o členství, kterou naleznete v sekci Dokumenty MAS. Současně s žádostí o členství si vybíráte zájmovou skupinu, do které byste chtěli být zařazeni dle své převažující činnosti či zájmu. Žádost o zařazení do zájmové skupiny naleznete také v sekci Dokumenty MAS.

Přihláškou zájemce o členství vyjadřuje svou vůli být vázán Stanovami spolku a dalšími předpisy spolku a vyjadřuje svůj souhlas s evidencí údajů o sobě v Seznamu členů spolku.

O přijetí člena rozhoduje Valná hromada.

Práva a povinnosti členů MAS Vodňanská ryba, z.s. jsou dány jejími Stanovami.

MAS má ambice rozvíjet místní partnerství, propojit aktivní podnikatele, neziskové organizace a místní samosprávy působící v jejím zájmovém území a přispívat tak k jeho rozvoji.
 

MAS VÍTÁ VŠECHNY NOVÉ PARTNERY, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM NA TOMTO CÍLI SPOLUPRACOVAT!!!!

 

 

Facebook