Pracovní skupiny MAP III

V rámci organizační struktury fungují 4 pracovní skupiny:

 

·         Pracovní skupina Financování,

·         Pracovní skupina Čtenářská gramotnost,

·         Pracovní skupina Matematická gramotnost,

·         Pracovní skupina Rovné příležitosti.

 

PS Financování

Obsahem práce této PS je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit zapracovaných do akčních plánů (doporučení jednotlivých finančních zdrojů – např. strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje), dále prioritizace investičních záměrů ve SR MAP. PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území.

 

PS Čtenářská a matematická gramotnost

Obsahem práce PS ČG a MG je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce PS ČG a MG je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využití ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou ČG a MG a rozvoji potenciálu každého žáka.  Dále se PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území. Obě skupiny spolupracují s PS Financování.

 

PS Rovných příležitostí

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace.  Posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.  Navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území.

V rámci PS se setkávají i zástupci dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření např. OSPOD, rodiče dětí a žáků aj.

PS spolupracuje s PS Financování.

Facebook