Co je MAP

 

 


 

MAP je Místní akční plán vzdělávání = dokument, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.


Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol, poskytovatelů zájmového vzdělávání, poskytovatelů neformálního vzdělávání a ostatních aktérů ve vzdělávání.


Spoluprací se rozumí společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.


Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů. Těmito subjekty jsou myšleni:

 • Zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení
 • Poskytovatelé vzdělávání (mateřské školy, základní školy, speciální školy, základní umělecké školy, školská zařízení, neziskové vzdělávací organizace)
 • Uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče)


Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území.


Realizace projektu MAP obsahuje povinné aktivity a v rámci těchto aktivit jsou stanoveny povinné výstupy.


Aktivita 0 – Příprava

 

Tato aktivita byla realizována před podáním žádosti na konci roku 2015 a zahrnovala:

 • Rozhodnutí, kdo bude žadatelem projektu – MAS Vodňanská ryba, z.s.
 • Identifikaci všech důležitých aktérů předškolního a základního vzdělávání – byly osloveny všechny školy v území (celkem 6 MŠ, 4 ZŠ)
 • Byli osloveni všichni zřizovatelé škol (město Bavorov, obce Číčenice, Drahonice, Chelčice, město Vodňany, soukromý zřizovatel, Jihočeský kraj)

Souhlas se zapojením do projektu poskytli všichni zřizovatelé a školy na území ORP Vodňany, tj.100%

 • Bylo navrženo složení realizačního týmu
 • Připravena žádost, žádost byla podána 21.11.2015, v současné době již prošla hodnocením výběrové komise

 

Aktivita 1 – Akční plánování

 

Tato aktivita je hlavní aktivitou projektu MAP. Zahrnuje podaktivity:

 • Rozvoj partnerství
 • Dohoda o prioritách
 • Akční plánování
 • Budování znalostních kapacit

 

Rozvoj partnerství – zahrnuje setkávání zástupců škol, zástupců zřizovatelů, poskytovatelů zájmového a neformálního vzdělávání, rodičů …, navazování kontaktů, vytváření funkčních partnerských vazeb, získávání a sdílení praktických zkušeností např. formou workshopů, stáží, zapojení leadrů ..

 

Výstupem této podaktivity je Řídící výbor. Řídící výbor je hlavním představitelem MAP, projednává podklady a návrhy k přípravě a realizaci MAP, schvaluje Strategický rámec MAP, zprostředkovává přenos informací v území na základě reprezentativního zastoupení.

 

V Řídícím výboru by měli být:

 • Zástupci realizátora projektu tj. zástupce MAS Vodňanská ryba, z.s.
 • Zástupce kraje
 • Zástupci zřizovatelů škol
 • Zástupci vedení škol, výborní učitelé, zástupci ze školních družin
 • Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (např. DDM)
 • Zástupci základních uměleckých škol
 • Zástupce KAP (KAP = krajský akční plán)
 • Zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi sdružujícími rodiče (NNO-např. SRPŠ)


Dohoda o prioritách  -  na základě analýzy, která by měla vycházet z existujících dat v území ORP Vodňany (data ČSÚ, metaanalýza existujících strategií , agregovaná data z dotazníkového šetření MŠMT ..) je následně shoda na klíčových  (prioritních) oblastech, shoda na vizi pro rozvoj v oblasti předškolního a základního vzdělávání v území ORP Vodňany do roku 2023, vytvoření dokumentu Strategický rámec MAP do roku 2023.


Součástí MAP bude také kapitola popisující soulad Strategického rámce MAP a potvrzení potřebnosti a využitelnosti investic do infrastruktury ve vzdělávání na území ORP Vodňany – u některých investic důležité při podávání žádosti o podporu do výzvy vyhlašované IROP.


Požadavek na zařazení investic do MAP může vznést jakákoliv škola nebo vzdělávací subjekt na území ORP Vodňany dle  pravidel – viz. Postupy zpracování místních akčních plánů. Při požadavku na zařazení investice školy je základním předpokladem souhlas zřizovatele s daným investičním záměrem školy.


Výstupem této podaktivity jsou:

 • Analýza
 • Strategický rámec MAP
 • Investiční priority

 

V této fázi zpracování MAP již musí být povinně začleněna tato povinná opatření stanovená výzvou:
 • Opatření 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
 • Opatření 2: Čtenářská a matematická gramotnost v ZŠ
 • Opatření 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem


Akční plánování – tato podaktivita zahrnuje sestavení akčního ročního plánu, konkrétní opatření, odpovědnosti, termíny, měřitelnost


Výstupem bude finální verze MAP.


Budování znalostních kapacit – v rámci této podaktivity je možné realizovat vzdělávací aktivity již v průběhu tvorby MAP, obsah vzdělávání musí souviset s tvorbou MAP. Může se jednat např. o společné kurzy pro více škol, zřizovatele, sdílení zkušeností formou workshopů, stáže…


Aktivita 3 – Evaluace

 

Je závěrečnou aktivitou, jejímž cílem je vyhodnotit úspěšnost procesů vytváření partnerství, výsledků a dopadů akčního ročního plánu, jeho dopady na strategii MAP a na základě vyhodnocení stanovit další kroky MAP.


Cílem místního akčního plánování je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

Každý místní akční plán musí obsahovat tato tři povinná opatření:

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 

Dále jsou stanovena doporučená opatření, která by měla deklarovat zájem ZŠ o spolupráci se středními školami – využití při přípravě projektů typu partnerství a sítě na území Jihočeského kraje:

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

6. Kariérové poradenství v základních školách

 

Opatření mohou být rozšířena o průřezová a volitelná témata. Obsahem plánovaných aktivit může být smysluplné trávení volného času, programy neformálního a zájmového vzdělávání rozšiřující nabídku vzdělávání např.  v oblasti polytechnického vzdělávání, digitálních kompetencí, podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků …

 7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

11. Investice do rozvoje kapacit základních škol

12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR


Podrobnější informace viz
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Priloha_2_Postupy_MAP.pdf

 

 

Facebook