O projektu

Název projektu: MAP II v ORP Vodňany

 

(MAP=Místní akční plán; ORP= Obec s rozšířenou působností)

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010669

 

Harmonogram projektu: 3/2019 – 2/2022

 

Délka trvání projektu: 36 měsíců

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt navazuje na aktivity a plány realizované v rámci MAP I. Respektuje a rozvíjí již vytvořená lokální funkční partnerství v ORP Vodňany

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

 

Hlavním přínosem realizace projektu je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území.

 

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

 

Dílčí cíle MAP:

·         Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje kvalitního řízení škol

·         Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání

·         Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území – dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole

·         Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli, veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

 

 

Součástí MAP II je také realizace některých naplánovaných aktivit v MAP I v rámci Implementace MAP II.

 

Klíčové aktivity projektu:

 

·         Řízení projektu

·         Rozvoj a aktualizace MAP

·         Evaluace a aktualizace MAP

·         Implementace MAP

 

 

Do projektu jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy z území ORP Vodňany, tj. celkem 10 škol a Mateřská škola Čepřovice z území ORP Strakonice. Celkem je do projektu zapojeno 11 škol.

 

Očekávané výsledky:

 

·         Prohloubení procesu společného plánování v území, včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty.

·         Rozvoj a aktualizace MAP, aktualizace dokumentace MAP včetně tvorby akčních plánů

 

Manažeři projektu a metodik projektu:

 

·         Hlavní manažer projektu  PhDr. Alena Cepáková (č.t.: 602 373 536, e-mail: cepakova@masvodryba.cz)

·         Manažer klíčových aktivit Mgr. Barbora Křížková Louženská (č.t.:728 736 245, e-mail: barbora.louzenska@seznam.cz)

·         Metodik a facilitátor projektu: Mgr. Ludmila Kolářová (č.t.: 602 460 470, e-mail: ludmila.kolarova@cpkp.cz)

 

Složení pracovních skupin a analytici

Složení Řídícího výboru​

Facebook