Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany

Připnuto

 

Komunitní plánování sociálních služeb probíhá intenzivně na Vodňansku již od roku 2005. Ve spolupráci s městem Vodňany připravila MAS Vodňanská ryba, z.s. v této oblasti několik dalších aktivit, ke kterým patří především tvorba nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Vodňany pro roky 2020 – 2022, tvorba akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Vodňansku pro rok 2019, monitoring plnění aktivit akčního plánu z roku 2018, diskusní kulaté stoly se starosty obcí ORP Vodňany, veřejná setkání a tvorba katalogu poskytovatelů sociálních služeb.

 

Do procesu komunitního plánování jste zváni, zapojit se můžete prostřednictvím účasti v pracovních skupinách a dalších aktivitách. Informace sledujte na www.vodnanskaryba.eu, nebo na www stránkách partnera města Vodňany – www.vodnany.eu

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.vloženo 4. 9. 2019Národní rozvojový program mobility pro všechny

vloženo 27. 3. 2019

V předvánočním čase se dne 12. 12. 2018 sešly obě pracovní skupiny – PS Senioři a osoby se zdravotním postižením a PS Rodiny s dětmi a osoby v krizi, aby společně prodiskutovaly, event. doplnily a dopracovaly Monitorovací zprávu z realizace a plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany na rok 2018 a Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Vodňany na rok 2019.

 

Následně dne 7. 1. 2019 oba dokumenty schválila Řídící skupina komunitního plánování.

 

#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit
#9 Zvětšit
#10 Zvětšit

vloženo 22. 1. 2019

vloženo 9. 10. 2018

27. 6. 2018 se opět sešla PS Senioři a osoby se zdravotním postižení a PS Rodiny s dětmi a osoby v krizi. Na tomto setkání se přítomní seznámili především se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.

27. červen 2018
#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit

vloženo 25. 7. 2018

OPĚT ZAČÍNÁME PLÁNOVAT SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ORP Vodňany“

reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/16_063/0006543

 

MAS Vodňanská ryba tímto projektem navazuje na předchozí procesy plánování sociálních služeb v ORP Vodňany. Poslední střednědobý plán byl zpracován na období 2015 - 2017. Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ORP Vodňany“ je zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb, vychází z hlavních priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Plán na další období pomůže zajistit fungování sítě potřebných sociálních služeb. Lepší dostupnost, prostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních a doprovodných služeb přispěje k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob. Služby mají být dobře dostupné jejich uživatelům, což přispívá k nezávislému způsobu života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci jejich uživatelů. Realizací projektu se zvýší informovanost cílových skupin a veřejnosti o dostupnosti sociálních služeb.

 

Dlouholetým partnerem projektu je město Vodňany. Potřebnost projektu vychází ze zákona: obce mají povinnost zajišťovat potřeby poskytování sociálních služeb na svém území, zajišťovat dostupnost informací o sociálních službách, spolupracovat s dalšími obcemi, krajem a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci obyvatelům a mohou zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.

 

V průběhu projektu na dotčeném území provedeme aktuální průzkum potřeb cílových skupin, zpracujeme aktuální analýzy, zformulujeme aktuální priority a záměry, zpracujeme akční plán na rok 2019 a střednědobý plán na období 2020 - 2022 a vydáme Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Vodňany. Vše proběhne komunitní metodou v pracovních skupinách zaměřených na seniory a osoby se zdravotním postižením a na rodiny s dětmi a osoby v krizi.

Do pracovních skupin se může zapojit kdokoli, kdo má co říci k sociálním službám na území ORP Vodňany (Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, Libějovice, Měkynec, Pivkovice, Pohorovice, Skočice, Stožice, Truskovice, Vodňany).

 

V rámci projektu proběhne i spolupráce mezi ORP Vodňany a Jihočeským krajem a rozvine se spolupráce napříč krajem, aby byly správně nastaveny i sociální služby s místními přesahy. Finální verzi Střednědobého plánu sociálních služeb na roky 2020 – 2022 projednají na svém setkání starostové obcí ORP Vodňany.

Více informací naleznete na www.vodnanskaryba.eu

 

PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS Vodňanská ryba, z.s.

vloženo 11. 4. 2018

21. 3. 2018 se sešli členové Pracovní skupiny Rodiny s dětmi a osoby v krizi a 26. 3. 2018 členové Pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením, aby připravili podklady pro tvorbu SWOT analýzy, která bude postupně dokončována na dalších jednáních pracovních skupin. 

21. březen - 26. březen 2018
#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit

vloženo 28. 3. 2018

21. 3. 2018 Řídící skupina KPSS vyhodnotila plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany na r. 2017 a aktualizovala Statut (Zakládácí listinu) a jednací řád řídící skupiny.

 

Monitorovací_zpráva_AP_Vodňany_s_vyhodnocením_2017.pdf

Základní_listina_KPSS_ORP_Vodňany.pdf

Jednací_řád_ŘS_-_Vodňany.pdf

vloženo 28. 3. 2018


29. ledna 2018 se sešla Pracovní skupina "Rodiny s dětmi a osoby v krizi" a Pracovní skupina "Senioři a osoby se zdravotním postižením" na jednání, při kterém projednaly Monitorovací zprávu plnění Akčního plánu sociálních služeb za rok 2017 a návrh Akčního plánu sociálních služeb v ORP Vodňany na rok 2018.

#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit
#9 Zvětšit

vloženo 17. 2. 2018

Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb se od začátku realizace projektu sešla již třikrát a to 23. 10. 2017, 17. 1. 2018 a 7. 2. 2018. Cílem jednání  bylo projednání Monitorovací zprávy z realizace a plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Vodňany a následně pak projednání a schválení Akčního plánu sociálních služeb v ORP Vodňany na rok 2018.

#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit

vloženo 17. 2. 2018

Dne 12. prosince 2017 se ve Vodňanech uskutečnilo veřejné setkání k projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Vodňany. 

Na setkání byl připomenut význam a cíl komunitního plánování sociálních služeb a historie plánování sociálních služeb na Vodňansku.  Manažerka projektu poskytla informace o aktivitách současného projektu a nastínila možnosti aktivního zapojení do plánování sociálních služeb. V rámci tohoto veřejného setkání byly představeny sociální služby, které na Vodňansku fungují. Bylo zdůrazněno, že pro plánování je nutné znát potřeby daného regionu, které se nejlépe zjistí zapojením zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb.

 

12. prosinec 2017
#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit

vloženo 3. 1. 2018


KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP VODŇANY

 

Projekt je zaměřen na udržení procesu plánování sociálních služeb na území SO ORP Vodňany a na vypracování aktuálního plánu. Navazuje na předchozí procesy plánování, ve kterých byl poslední střednědobý plán zpracován na období 2015 - 2017. Plán na další období pomůže zajistit fungování sítě potřebných sociálních služeb. Při realizaci projektu bude využita metoda komunitního plánování. Po celou dobu realizace projektu budou spolupracovat jeho cílové skupiny.

 

Datum zahájení: 1. 9. 2017

Datum ukončení: 31. 8. 2019

Jaká změny jsou v důsledku projektu očekávána/y?

 

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění života osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a budou eliminovány některé sociálně rizikové jevy. Tím dojde ke zlepšení kvality života lidí žijících na území SO ORP Vodňany a v obecné rovině to přispěje k dosažení národního cíle vytčeného v NPR (zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni r. 2008, snaha o pokles o 30 000 osob). Udržení procesu plánování a zpracování kvalitního střednědobého plánu je podmínkou pro fungování efektivní sítě sociálních a doprovodných služeb na území SO ORP Vodňany (doprovodné služby jsou služby poskytované mimo rámec zákona č. 108/2006 Sb. a vhodně doplňují nebo nahrazují sociální služby poskytované podle tohoto zákona). Realizací projektu bude podpořeno i fungování sítě služeb na krajské úrovni, protože vznikne část podkladů pro aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Lepší dostupnost, prostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních a doprovodných služeb přispěje k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob. Služby mají být dobře dostupné jejich uživatelům, což přispívá k nezávislému způsobu života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci jejich uživatelů. Realizací projektu se zvýší i informovanost cílových skupin a veřejnosti o dostupnosti sociálních služeb.

vloženo 9. 11. 2017

Facebook