Dokumenty MAP III

Povinné dokumenty projektu

 

Níže uvedené dokumenty jsou  aktualizované verze dokumentů, které vznikly během realizace projektu MAP II v ORP Vodňany. Aktuální verze byly schváleny Řídícím výborem MAP III dne 19. 5. 2022.

 

Statut

- je základní veřejnou listinou místního akčního plánování rozvoje vzdělávání na území ORP Vodňany a slouží k vymezení pravidel, kterými se akční plánování rozvoje vzdělávání řídí.

Jednací řád

- dokument upravuje jednání Řídícího výboru MAP, přípravu, svolávání, průběh jednání, hlasování, jakož i další otázky, které s činností Řídícího výboru souvisejí.

Organizační struktura MAP III

- je dokumentem, ve kterém se odráží rozdělení rolí, povinnosti a odpovědnosti mezi jednotlivými složkami a nastavený postup řízení procesu místního plánování.

Identifikace dotčené veřejnosti MAP III

- smyslem dokumentu je identifikace dotčené veřejnosti v území SO ORP Vodňany (Správní obvod obce s rozšířenou působnosti Vodňany) a obce Čepřovice z důvodu jejího zapojení do procesu místního akčního plánování (MAP).

Komunikační plán MAP III

- dokument popisuje postupy, kterými bude zajištěna informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech společného plánování.

Facebook