IROP - Základní informace

 

IROP na období 2021-2027

1. července 2022 vyšel v platnost Integrovaný regionální operační program na období 2021 – 2027 (dále IROP). Jedním ze specifických cílů IROP je specifický cíl č. 5.1, cílem je udržitelný územním rozvoj venkovských oblastí v Česku, snížení regionálních nerovností a stabilizace venkovských oblastí, předcházení odlivu obyvatel z venkovských oblastí do větších měst a jejich zázemí, využití místního specifického potenciálu území, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace technické infrastruktury ve venkovských oblastech.

Projekty podporované ve specifickém cíli 5.1 jsou realizovány v území působnosti místních akčních skupin (MAS) se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jedná se o venkovské oblasti tvořené územími obcí s méně než 25 000 obyvateli a ve schválených strategiích CLLD na území působnosti MAS jsou stanoveny konkrétní podporované oblasti a aktivity.

 

Do specifického cíle 5.1 patří podporované aktivity:

 • infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu;
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu;
 • zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí;
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V;
 • infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny;
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol;
 • infrastruktura pro sociální služby;
 • revitalizace kulturních památek;
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí;
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven;
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu.
Facebook