Základní informace MAP III

Název projektu: MAP III v ORP Vodňany

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022916

Realizátor projektu: MAS Vodňanská ryba, z.s.

Doba realizace: 1. 3. 2022 – 30. 11. 2023 (21 měsíců)

Projekt navazuje na již realizované projekty MAP a MAP II a má překlenout  do nového programového období v roce 2023.  

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Co je to MAP?

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místné potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzy z území.

Cíl projektu

Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Řízení projektu
  2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání III
    • 2.1 Rozvoj a aktualizace MAP
    • 2.2 Evaluace procesu místního akčního plánování

Do projektu jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy z území ORP Vodňany, tj. celkem 10 škol a Mateřská škola Čepřovice z území ORP Strakonice. Celkem je do projektu zapojeno 11 škol.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňovat vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Facebook