Tiskové zprávy

 

Projekt „MAP II v ORP Vodňany“
reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010669

 

Implementace aneb co se uskutečnilo

Od března 2019 probíhá na Vodňansku projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, jehož cílem je zmapovat situaci vzdělávání na základních a mateřských školách na území ORP Vodňany a v obci Čepřovice. Projekt, který je podpořen v OP VVV, podporuje spolupráci mezi školami, školskými zařízeními a dalšími organizacemi. Realizační tým organizuje tematická setkávání místních odborníků, ředitelů, zřizovatelů, zástupců pedagogických pracovníků a zástupců organizací, kteří se věnují vzdělávání mimo vyučování.
Součástí projektu je i podpora samotného vzdělávání formou workshopů, besed, seminářů a dalších implementačních aktivit. V průběhu 1. pololetí školního roku 2019/2020 se v říjnu podařilo prostřednictvím tohoto projektu zorganizovat seminář pro vedoucí pedagogické pracovníky na téma Strategické řízení a plánování ve školách. V měsíci listopadu byly pro žáky 5. ročníků zajištěny workshopy podporující finanční gramotnost a byla podpořena příprava a realizace dílen poezie pro vybrané žáky 1. i 2. stupně ZŠ, které měly za cíl vzbudit v dětech zájem o poezii, rozvíjet jejich tvořivost a ukázat jim její hravost. Součástí byl také seminář pro učitele na téma Recitace živá věc, který byl koncipován jako diskusní přednáška s praktickými ukázkami. V průběhu prosince probíhaly semináře finanční gramotnosti v 9. ročnících a tvůrčí keramické dílny v mateřských školách.
Na začátku nového roku proběhly dvě besedy s rodiči předškoláků, kde rodiče získali potřebné informace k nástupu svých dětí do prvních tříd. Zároveň se uskutečnila první Konference pro ZŠ na Fakultě rybářství a ochrany vod JU s environmentálním tématem (Oceán plastů pro 6. a 7. třídy a Boj (se) o vodu pro 8. a 9. třídy). V neposlední řadě uspořádala Mateřská škola Vodňany, Smetanova ukázkové hodiny předčtenářských dovedností. Tyto hodiny jsou ukázkou sdílení dobré praxe a možností navázání užší spolupráce mezi pedagogy. Hodiny navštívily nejen kolegyně s ostatních mateřských škol, ale i paní učitelky z prvních tříd ZŠ. Podle reakcí zapojených lze usuzovat, že se jim tato možnost sebevzdělávání líbila a považují ji za přínosnou.
Dále byly z finančních prostředků projektu nakoupeny např. sedáky do Městského muzea a galerie ve Vodňanech, které budou sloužit dětem MŠ a žákům ZŠ v rámci lektorských programů realizovaných pracovníky MaG. Do škol i školek byly zakoupeny sady výukových materiálů finanční gramotnosti pro nejmenší, budoucí prvňáci dostanou speciální trojhranné fixy, finančně byly podpořeny i environmentální vzdělávací programy pro žáky prvního stupně ZŠ.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci programů podíleli, protože bez nich by nic z toho proběhnout nemohlo.
Za MAS Vodňanská ryba
Mgr. Barbora Křížková Louženská

vloženo 21. 2. 2020

Místní akční plány vzdělávání v ORP Vodňany pokračují

Projekt, který se zaměřuje na další rozvoj spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních subjektů ve vzdělávání, a který je zaměřený mj. na společné informování, vzdělávání a plánování společných záměrů, úspěšně pokračuje.
V novém školním roce se již několikrát sešel realizační tým, analytici škol i jednotlivé pracovní skupiny (PS pro čtenářkou gramotnost, PS pro matematickou gramotnost, PS financování, PS pro rovné příležitosti, PS vzdělávání mimo vyučování a PS mateřské školy). Všichni členové se zaměřili především na kontrolu nastavených aktivit minulého akčního plánu, jejich připomínkování, úpravy a doplňování. Cílem toho snažení je aktualizace Strategického rámce MAP z minulého období tak, aby mohl být do konce tohoto roku předložen ke schválení Řídícímu výboru.
Další projednávanou oblastí byla oblast rovných příležitostí ve vzdělávání. Otázky pro dotazníkové šetření byly vytvořeny na základě požadavků Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání připravenou MŠMT. Zjišťovaly se např. údaje o počtu žáků, kteří potřebují pomoc ve vzdělávání přiznanou zákonem, vývoj počtu asistentů pedagoga v ZŠ a MŠ, počty předčasného ukončení povinné školní docházky, ale i finanční požadavky škol či zřizovatelů, které by mohly vést k segregaci dětí a žáků. Tato oblast bude dále mapována.
Dne 4. října se ředitelé všech zapojených mateřských škol, základních škol a ZUŠ zúčastnili semináře „Strategické řízení a plánování ve školách“, který vedl Mgr. František Eliáš, uznávaný a vyhledávaný odborník na toto téma. Seminář byl pro přítomné nejen poučný, ale také velice zajímavý a to jak po obsahové stránce, tak také způsobem vedení, kdy všichni přítomní se aktivně zapojovali do připravených aktivit. Akce byla účastníky kladně hodnocena.
Součástí projektu je také zapojování žáků do aktivit projektu. Na základě zjištěného zájmu se podařilo otevřít a finančně podpořit tři skupiny žáků základních škol v oblasti polytechnického vzdělávání a v oblasti rozvoje logického myšlení, kdy dvě skupiny pravidelně navštěvují kroužek Malý technik a jedna skupina se věnuje deskovým hrám a hlavolamům. Další implementační aktivity jsou připravovány na úrovni jednotlivých škol a budou prostřednictvím projektu průběžně financovány.
PhDr. Alena Cepáková
hlavní manažerka projektu

vloženo 19. 12. 2019

TZ - Týden čtení ve Vodňanech

vloženo 3. 7. 2019

Přednáška - Krása pohádek

vloženo 19. 5. 2019

Kroužek Malý technik

MAS Vodňanská ryba, z. s. otevřela od 1. 3. 2019 nový polytechnický kroužek Malý technik. Cílem kroužku je podpora technické tvořivosti a motivace dětí k práci s konstrukčními stavebnicemi. Je určen žákům ZŠ. Po úvodním seznámení s používanými stavebnicemi, začaly děti samostatně pracovat pod vedením zkušené lektorky Ing. arch. Bc. Štěpánky Kašové. Poslední hodina byla zaměřena na logické hry a stavebnice. Stavebnice Polyssimo, iGEO-Cube a Tangramino jsou zaměřené na vykrývání plošných tvarů a orientaci v ploše, Polyssimo částečně i na práci s předlohou. Stavebnice Equilibrio je velice náročná na trpělivost, zručnost a děti se při stavbě učí pracovat s těžištěm. Nejednou malým technikům stavba spadla a museli začít stavět znovu. Všechny děti byly při stavění úžasné a ukázaly, jak dokážou být trpělivé a jak jim to při práci skvěle myslí.
Pro práci v kroužku není nutné, aby žáci měli výtvarné vlohy, ovládali programování nebo byli manuálně zruční. Jediným požadavkem je, aby chtěli zkusit něco nového. Pokud mají Vaše děti chuť, mohou přijít a zapsat se do kroužku, máme ještě několik posledních volných míst.
PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS Vodňanská ryba

 

vloženo 11. 5. 2019

Místní akční plány vzdělávání v ORP Vodňany podruhé

Projekt MAP II v ORP Vodňany, kterým od 1. 3. 2019 pokračujeme v „mapování“, navazuje na MAP I, který jsme na území správního obvodu ORP Vodňany realizovali v období 1. 6. 2016 - 31. 3. 2017. V rámci tříletého projektu nyní plánujeme navázat na aktivity a plány z předešlého projektu, podpořit spolupráci v území a přispět tak k rozvoji škol. Obsahem projektu je další rozvoj spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních subjektů ve vzdělávání, která bude zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování společných záměrů. Součástí je také realizace některých aktivit naplánovaných v prvním MAP vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím spolupráce v území. Místní akční plán (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Pomocí této spolupráce bude podpořen rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka ve věku od 3 do 15 let. Hlavní důraz je pak kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem a zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli, dalšími aktéry a porozumění veřejnosti dané problematice.
Maximální úspěšnost každého žáka je třeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby byl využit místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými pracovníky.
Hlavním přínosem realizace projektu je i nadále budování a rozvoj systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství pomáhají ke zkvalitňování vzdělávání, dochází k častější komunikaci mezi pedagogy, budeme podporovat výměny zkušeností a příklady dobré praxe, zajistíme vzdělávání podle potřeb pedagogů apod. Nově se budeme věnovat implementaci akčního plánu vzdělávání, který byl schválen Řídícím výborem MAP. Znění akčního plánu vzdělávání najdete na www.vodnanskaryba.eu záložka Místní akční plány vzdělávání – ORP Vodňany – výstupy projektu. Jednotlivé aktivity budou realizovány při zapojení alespoň dvou škol z území projektu a budou hrazeny z prostředků projektu MAP II. Do projektu jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy ORP Vodňany, nově též Základní umělecká škola Vodňany a z ORP Strakonice také Mateřská škola Čepřovice. Realizátorem projektu je MAS Vodňanská ryba, z.s. Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a doba realizace je od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2022. PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS

vloženo 11. 5. 2019

Facebook