Základní informace o výzvě

Řídící orgán OP JAK plánuje v květnu 2022 vyhlásit výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I, která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

 

Cílem výzvy je prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivního vzdělávání pro všechny děti a žáky.

 

Minimální délka projektu: 24 měsíců

Maximální délka projektu: 36 měsíců

 

Podporované aktivity jsou:

  • Personální podpora
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
  • Inovativní vzdělávání dětí, žáků a účastníků v MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ
  • Spolupráce s rodiči dětí a žáků a veřejností

 

Oprávnění žadatelé:

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné v následujících kategorií:

Mateřské (MŠ), základní (ZŠ) a základní umělecké školy (ZUŠ), střediska volného času (SVČ), školní družiny (ŠD) a školní kluby (ŠK) nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná v rejstříku škol a školních zařízení), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.

 

MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.

 

Právnická osoba vykonávající činnost poradny (PPP) zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Alokace výzvy: 9 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:

 

Pro MŠ: 300 000 Kč pro subjekt + (počet žáků x 2 500 Kč) + (počet účastníků x 2 500 Kč – pokus je součástí právnické osoby i ŠD a budou mít v žádosti o podporu zvolené aktivity)

 

Pro ZŠ s počtem do 179: 300 000 Kč pro subjekt + (počet žáků x 3 000 Kč) + (počet účastníků x 2 500 Kč – pokud je součástí právnické osoby i ŠD/ŠK a budou mít v žádosti o podporu zvolené aktivity)

 

Pro ZŠ se 180 a více žáky je maximální výše dotace stanovena jako součástí nákladů:

  1. na maximální možný úvazek pozic školní psycholog a školní speciální pedagog do 31. 12. 2024
  2. 300 000 Kč na subjekt + (počet žáků x 3 000) + (počet účastníků x 2 500 Kč - pokud je součástí právnické osoby i ŠD/ŠK a budou mít v žádosti o podporu zvolené aktivity)

 

Pro PPP je maximální výše dotace stanovena jako součet nákladů na maximální možný úvazek pozic školní psycholog a školní speciální pedagog, který bude PPP zprostředkovávat vybraným ZŠ po celou dobu realizace projektu.

 

Pro ŠD, ŠK, SVČ a ZUŠ: 250 000 Kč pro subjekt + (počet dětí/žáků/účastníků x 2 500 Kč)

Facebook